Road to Billion » 5 November 2013

Daily Archives: 5 November 2013

การลงทุน

การประเมินมูลค่าแบบ 4 มิติ

Published by:

Image
 

“ราคาคือสิ่งที่คุณจ่าย มูลค่าคือสิ่งที่คุณได้รับ” ~ วอร์เรน บัฟเฟต์

ปัจจัยที่มีผลต่อการประสบความสำเร็จของนักลงทุน ไม่ว่าจะในสินทรัพย์ใดๆ ก็คือการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่จะทำการซื้อได้ถูกต้อง และจ่ายในราคาที่ตำ่กว่ามูลค่านั้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ได้ 

 หุ้นก็เช่นกัน Continue reading